MODULI 2 - DESHIFRIMI I LAJMIT

SEANCA 3 – INFORMACIONI DHE DEZINFORMIMI

Vlerësim

SEANCA 3 – INFORMACIONI DHE DEZINFORMATA

AFTËSITË QË DUHET FITUAR

 

 • Tregoj mendim kritik

 • Kam kuptuar qasjen gazetareske e cila konsiston, ndër të tjera, në verifikimin e informacionit

 • Kam kuptuar rëndësinë e aprovimit të burimeve

 • Kam kuptuar nocionin e "infox" dhe rëndësinë e këtij nocioni në edukimin mediatik

 • Jam në gjendje t’u shmangem kurthevetë dezinformimit

 • I njoh fazat e ndryshme të “fact checking”-ut


PYETËSORI PËR VLERËSIMIN E PJESËMARRËSVE

 

P1 : Të tregosh "mendim kritik" do të thotë:

 • A : Të kritikosh gazetarët që nuk i respektojnë rregullat deontologjike të profesionit
 • B : Të mos besosh në lajmet që qarkullojnë në mediat tradicionale
 • C : Të mos besosh në lajmet që qarkullojnë në internet dhe në rrjete sociale
 • D : Të jesh në gjendje të mendosh në mënyrë autonome, racionale dhe të vetëdijshme ndaj një lajmi, duke marrë parasysh qëllimet e autorit

 

P2 : Reflekset e duhura që duhet pasur ndaj një lajmi janë:

 • A : Të verifikohen burimet; të veçohen faktet e vërteta nga interpretimet e ngjarjeve; të krahasohen interpretimet dhe të renditen duke favorizuar ato që bazohen në përvojë dhe kërkime, ndaj atyre që bazohen në hipoteza dhe besime.
 • B : Të verifikohen burimet; të analizohen interpretimet; të aprovohen nga një palë e tretë; të përpiqemi të kuptojmë se çfarë fshihet pas këtij lajmi duke i favorizuar interpretimet që bazohen në hipoteza dhe besime.
 • C : Të verifikohen burimet, të bëhen kërkime mbi autorin, numrin e artikujve që i ka shkruar ai mbi këtë temë, numrin e përdoruesve që e ndjekin atë në rrjete përpara se të aprovohet hipoteza e tij.
 • D : Të dyshohet në saktësinë e këtij lajmi dhe në qëllimet e autorit të tij, edhe nëse mbështetet në përvojë dhe kërkime.

P3 : Për ta aprovuar një informacion, mjafton:

 • A : të siguroheni që ky lajm të mos jetë gjetur në mediat sociale
 • B : ta njihni autorin e lajmit dhe t’i besoni
 • C : të gjeni se kush e ka publikuar lajmin fillimisht, të verifikoni nëse ai është me të vërtetë një person ose një strukturë eksperte për këtë temë, pastaj ta krahasoni
 • D : Të siguroheni që është publikuar në mediat tradicionale

P4 : Konceptet "infox", lajm i rremë ose fake news përshkruajnë lajme:

 • A : që nuk u përkasin bindjeve të përgjithshme të qytetarëve dhe që paraqesin probleme në debatin publik
 • B : të fabrikuara, të falsifikuara ose të deformuara, të shpërndara vullnetarisht nga individë, me qëllim manipulimin e qytetarëve
 • C : që nuk mund të verifikohen, pavarësisht vërtetësisë së tyre
 • D : që transmetohen me shpejtësi shumë të madhe nga përdoruesit e internetit

 

P5 : Për t’iu shmangur kurtheve të dezinformimit, do të duhej:

 • A : të qarkullonin të gjitha llojet e informacioneve dhe t’u mundësohej më të rinjve ta ‘mprehin’ mendjen e tyre kritike
 • B : të fuqizoheshin platformat dhe "gjigandët e internetit"
 • C : të kufizohej liria e shprehjes në internet dhe puna e gazetarëve
 • D : të përgatitej popullsia për t’u përballur gjithnjë e më shpesh me lajme të rreme duke ofruar trajnime për edukimin mediatik

 

P6 : Edhe pse falë fact-checking-ut, mediat luftojnë kundër qarkullimit të lajmeve të rreme, ne duhet të jemi të kujdesshëm, sepse:

 • A : Disa çështje nuk mund të zgjidhen vetëm me një fact-checking, siç janë çështjet politike, të opinionit ose të moralit
 • B : Në këtë mënyrë mediat mund të shpërndajnë fake news të tjera
 • C : Gazetarët nuk janë në gjendje t’i verifikojnë të gjitha informacionet
 • D : Mediat motivohen gjithnjë nga qëllime financiare, gjë që ndikon gjithsesi në gjykimin e tyre

 

 

PËRGJIGJET E PYETËSORIT

 

 • P1 : D
 • P2 : A
 • P3 : C
 • P4 : B
 • P5 : B, D
 • P6 : A