Homepage
TALMIL

Një platformë pedagogjike
Për të dhënë mësim dhe për të mësuar
Edukim për Media dhe Informacion
Në rajonin e Ballkanit Perëndimor

 

Prezantimi i projektit

Platforma TALMIL ofron burime pedagogjike në gjuhët që fliten kryesisht në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni të Veriut, Mal të Zi dhe Serbi, për të ligjëruar dhe për të mësuar Edukimin për Media dhe Informacion (EMI) për të rinj të moshës së shkollës së mesme.

 

Të rinjtë e moshës 15 deri në 19 vjeç mund të informohen dhe të trajnohen në këtë lëndë, ndërsa trajnerët mund të gjejnë mjete praktike për të animuar ‘workshop’-e .

Jam trajner

 

Përdorni burimet pedagogjike
për të përgatitur një ‘workshop’ të edukimit
për median për të rinjtë të moshës 15-19 vjeç

Dëshiroj të zbuloj EMI-në *

 

Mësoni rreth medias dhe informimit,
përmes dokumenteve të informacionit,
kuizeve dhe aktiviteteve praktike

* EMI = Edukim për Media dhe Informim