Media e pavarura
TALMIL

Media e pavarura

Sikurse në pjesën tjetër të botës, edhe Ballkani nuk është imun ndaj përhapjes së fake news-ave.

Një raport i Këshillit të Evropës për mjedisin mediatik në Ballkan thekson se ky rajon përballet në mënyrë masive me “lajme të rreme, gjuhë urrejtjeje dhe kurthe klikimesh që çojnë në rënie të ndjeshme të besueshmërisë të popullsisë në mediat “.

Në këtë kontekst, qytetarët ftohen që të ushtrojnë një gjykim të mirë në mënyrë që të kenë informacion të besueshëm. Për të kontribuar në këtë qasje, ne ofrojmë më poshtë një listë të redaksive të pavarura, ku punojnë gazetarë profesionistë, të cilët i plotësojnë kriteret e lirisë së shtypit dhe deontologjisë së gazetarisë, domethënë të angazhuar në prodhimin e “informacionit cilësor, gjithëpërfshirës, të lirë, të pavarur dhe pluralist”, dhe i verifikojnë me rigorozitet faktet dhe burimet.

 

Lista, natyrisht, nuk kufizohet në këto redaksi dhe për këto media mbizotëron edhe analiza kritike e informacionit.