MODULI 1 - UNIVERSI MEDIATIK

SEANCA 1 - FUNKSIONET DHE MJETET E INFORMACIONIT

Vlerësim

SEANCA 1 – FUNKSIONET DHE MJETET E INFORMACIONIT

AFTËSITË QË DUHEN FITUAR

 

 • E di se çfarë janë lajmet dhe mediat
 • Jam në gjendje të citoj mediat kryesore të vendit tim
 • E njoh rrjetin e informimit
 • I kuptoj konceptet e "lirisë së shprehjes" dhe "lirisë së shtypit", si dhe rolin e tyre në një shoqëri demokratike
 • I njoh parimet e mëdha deontologjike të gazetarisë
 • E kuptoj rolin e gazetarëve në një shoqëri demokratike

 

 


PYETËSORI PËR VLERËSIMIN E PJESËMARRËSVE

 

P1 : Në cilën periudhë janë shfaqur interneti dhe media e re?

 • A : Vitet 1970
 • B : Vitet 1980
 • C : Vitet 1990
 • D : Vitet 2000

 

P2 : Në shoqëritë demokratike, media përfaqëson:

 • A : Një mjet propagandistik për t’i manipuluar masat
 • B : Një kundër-pushtet
 • C : Një mënyrë për të zgjeruar debatin e ideve midis popullatës
 • D : Një mjet për komunikimin e programeve politike gjatë zgjedhjeve

 

P3 : Cili(at) kriter(e) mundëson(jnë) cilësimin e një lajmi në kuptimin gazetaresk?

 • A : Fakti i cili raportohet duhet të ketë ndodhur më së largu para një jave
 • B : Fakti duhet të raportohet nga të paktën 4 media
 • C : Fakti i cili raportohet duhet të jetë i verifikuar dhe i verifikueshëm
 • D : Fakti i cili raportohet nuk duhet, gjithsesi, të jetë me interes për publikun

 

P4 : E drejta për lirinë e shprehjes u lejon gazetarëve të:

 • A : shprehin lirshëm atë që mendojnë
 • B : hetojnë liderët politikë
 • C : shpërndajnë informacione në rrjetet sociale
 • D : publikojnë përmbajtje që inkurajojnë diskriminimin e një grupi bazuar në besimin e tij

 

P5 : Ndër rregullat deontologjike që gazetarët duhet të respektojnë, janë:

 • A : e drejta për të ndryshuar dokumente të caktuara ose për të rregulluar imazhet në mënyrë që të përcillet një mesazh
 • B : detyrimi për të qenë kritik, i saktë dhe me integritet
 • C : e drejta për të punuar në një shërbim publik, në një institucion ose n ënjë kompani private
 • D : e drejta për të korrigjuar çdo informacion të shpërndarë që tregohet i pasaktë

 

P6 : Organizata jo-qeveritare që bën renditjen vjetore të Lirisë së Shtypit në botë është:

 • A : UNESCO
 • B : Kryqi i Kuq
 • C : Reporters Sans Frontières (Reporterët pa kufij)
 • D : Médecins Sans Frontières (Mjekët pa kufij)

 

 

PËRGJIGJET E PYETËSORIT

 • P1 : B
 • P2 : B, C, D
 • P3 : C
 • P4 : A, B, C
 • P5 : B, D
 • P6 : C