MODULI 2 - DESHIFRIMI I LAJMIT

SEANCA 3 – INFORMACIONI DHE DEZINFORMIMI

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 2 – Zbatimi i rregullës 5 W

Kohëzgjatja : 1 orë
Pajisjet :

Fleta dhe stilografë

PREZANTIM I AKTIVITETIT

 

Qëllimet:

  • Propozohet një metodologji të analizës së informacionit që u mundëson të rinjve vlerësimin e përmbajtjës së një artikulli ose një publikimi.
  • Nxiten pjesëmarrësit të përdorin rregullat e gazetarisë.
  • Zhvillohet mendimi kritik duke i ftuar pjesëmarrësit që të reflektojnë mbi informacionet.

 

Përkufizim: Rregulla 5 W është një qasje gazetareske, e cila i mundëson gazetarëve t’i strukturojnë komentet e tyre në mënyrë që lajmet të kuptohen mirë nga publiku. Kjo qasje u përgjigjet pyetjeve themelore të informacionit :

 

Who? (Kush?)

Where? (Ku ?)

When? (Kur?)

Why? (Pse?)

What? (Për çfarë flitet?)

 

Kjo qasje është pjesë e një trajtimi kritik dhe metodik të informacionit, që siguron një kornizë për pranimin e informacionit. Pastaj është mirë që pjesëmarrësit të jenë në gjendje të identifikojnë informacionet e rëndësishme të një artikulli ose të një publikimi në rrjetet sociale.

 

SI ZHVILLOHET AKTIVITETI

 

  1. Zgjidhet një artikull në lidhje me një lajm ose me një ngjarje lokale, temë e thashethemeve ose e dezinformimit.
  2. Pjesëmarrësit ndahen në grupe nga 2 veta dhe u shpërndahet atyre artikulli ose publikimi në fjalë.
  3. Në një fletë të ndarë (ose në kompjuter), pjesëmarrësit u përgjigjen 5 W duke e zhvilluar përgjigjën sa më shumë të jetë e mundur dhe, nëse është e nevojshme, duke kërkuar informacion nga burimet e përmendura në artikull.
  4. Krahasohen përgjigjet e dhëna për secilën “W” duke bërë një korrigjim në mënyrë grupore dhe duke e vendosur artikullin e korrigjuar në tabelë.
  5. Komentohet ushtrimi dhe diskutohet rreth rëndësisë së zbatimit të kësaj metode në bazë ditore.

 

PËRSHTATJA E AKTIVITETIT ONLINE

 

Në Google Drive, linku i artikullit u dërgohet pjesëmarrësve dhe kërkohet nga ata që t'u përgjigjen pyetjeve 5W.