MODULI 3 - FUQIA E MEDIAVE

SEANCA 5 – QYTETARIA ONLINE

Aktivitetet praktike

AKTIVITETI 2 – Animimi i një fushate sociale online

Kohëzgjatja : 2-2.5 orë
Pajisjet :

kompjuter, telefona celularë, lidhje interneti

PREZANTIMI I AKTIVITETIT

 

Qëllimet:

 • Përvetësimi i mjeteve të informimit dhe të komunikimit
 • Përdorimi i rrjeteve sociale për fushata sociale
 • Zhvillimi i mendimit kritik

 

Qëllimi i këtij ushtrimi është krijimi i një fushate sociale online nga pjesëmarrësit. Pasi të kenë zgjedhur temat që do të trajtohen (p.sh. çështje lokale që kanë të bëjnë me lagjen), si dhe një rrjet social përmes të cilit do të transmetohet përmbajtja e fushatës së tyre sociale, të rinjtë duhet të promovojnë një kauzë duke zgjedhur imazhet dhe fjalitë më të përshtatshme. Atëherë, përmbajtja e mediumit duhet të transmetohet në atë rrjet social.

 

Përkufizim :

Një fushatë sociale online mund të përcaktohet nga përdorimi i mjeteve të komunikimit dhe të marketingut në rrjetet sociale për të mbuluar një çështje sociale (mjedisi, feminizmi, racizmi, varfëria, etj.). Qëllimi i saj është promovimi i vlerave të caktuara, mobilizimi ose alarmimi i individëve, veçanërisht i përdoruesve të internetit, për çështje të rëndësishme shoqërore, apo edhe krijimi i një lëvizjeje (p.sh .: MeToo, Black Lives Matters, lëvizja serbe #1of5 milion, etj.).

 

 

SI ZHVILLOHET AKTIVITETI

 

 1. Përgatitja: Trajnerët, së bashku me të rinjtë, zgjedhin tema që do t’i trajtojnë në fushatat e tyre sociale në rrjetet sociale.

 2. Shpërndarja: Pasi të jenë zgjedhur temat, trajnerët formojnë disa grupe (varësisht nga numri i pjesëmarrësve). Secili grup punon mbi një temë dhe zgjedh rrjetin më të përshtatshëm social për ta animuar fushatën e tij.

 3. Kërkimi i informacionit: Në mënyrë që të krijohet një fushatë sociale efektive, pjesëmarrësit duhet të mbledhin informata mbi temat e zgjedhura në mënyrë që t’i kuptojnë çështjet dhe të prodhojnë/shpërndajnë mesazhin e duhur për ta mbështetur atë kauzë.

 4. Strategjia e komunikimit: Pjesëmarrësit duhet të mendojnë për strategjinë më të mirë online që duhet implementuar për ta përhapur mesazhin e tyre:

  - Identifikimi i audiencës së synuar (të rinj, të rritur, burra, gra etj.)
  - Zgjedhja e rrjetit të duhur social (p.sh .: Instagram për imazhin dhe Twitter/Facebook për videon dhe tekstin)
  - Lloji i mesazhit (tregim personal, humor, numra, mini-reportazh etj.)
  - Forma e mesazhit (fotografi, tekst, grafikë kompjuterike, video etj.)
  - Përdorimi i fjalëve të duhura ose "hashtag" në mënyrë që postimi të shpërndahet gjerësisht

 5. Ku do të shpërndahet fushata: Pjesëmarrësit mund të zgjedhin ta fillojnë fushatën e tyre duke e postuar përmbajtjen e tyre në llogaritë e veta personale ose të krijojnë një llogari specifike për fushatën.