План “клуч на рака“
TALMIL

План “клуч на рака“

Планот “клуч на рака“ ви овозможува да имате севкупен преглед на целиот план за обука, изграден околу кохерентна динамика на учење:

 

Вовед во МИП / светот на медиумите / анализа на информацијата / граѓанската моќ на медиумите. Овие модули се составени од сесии и поглавја, истите вклучуваат еден теоретски лист и неколку листови “практични активности“.

ПРЕДАВАЊЕ МИП НА БАЛКАНОТ

ПЕДАГОШКИ ЦЕЛИ НА ОБУКАТА

МОДУЛ 1 - СВЕТОТ НА МЕДИУМИТЕ

СЕСИЈА 1 – ФУНКЦИИ И ПОДДРШКИ НА ИНФОРМАЦИЈАТА

СЕСИЈА 2 – НОВИТЕ МЕДИУМИ

ПОГЛАВЈЕ 5 – ОД ТРАДИЦИОНАЛНИ ДО НОВИ МЕДИУМИ
ПОГЛАВЈЕ 6 – ДИГИТАЛНИТЕ МЕДИУМИ : РИЗИЦИ И МОЖНОСТИ

МОДУЛ 2 - АНАЛИЗА НА ИНФОРМАЦИЈАТА

СЕСИЈА 3 – ИНФОРМАЦИЈА И ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

СЕСИЈА 4 – ПРЕГЛЕД НА РАЗЛИЧНИТЕ МЕДИУМИ

ПОГЛАВЈЕ 9 – ПРЕТСТАВУВАЊАТА НА ЕКРАНОТ
План “клуч на рака“

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – КИНО-ДЕБАТА

ПОГЛАВЈЕ 10 – СЛИКАТА И НЕЈЗИНИТЕ РИЗИЦИ ОД МАНИПУЛАЦИЈА
ПОГЛАВЈЕ 11 – РАСКАЗИТЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ИМАГИНАЦИЈА НА БАЛКАНОТ

МОДУЛ 3 - ГРАЃАНСКАТА МОЌ НА МЕДИУМИТЕ

СЕСИЈА 5 – ОНЛАЈН ГРАЃАНСТВО

ПОГЛАВЈЕ 12 – ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ПРОТИВ ОН-ЛАЈН ОМРАЗАТА
ПОГЛАВЈЕ 13 – ЗА ГРАЃАНСКА УПОТРЕБА НА МЕДИУМИТЕ
ПОГЛАВЈЕ 14 – ДИГИТАЛНОТО ГРАЃАНСТВО
План “клуч на рака“

Практични активности

АКТИВНОСТ 2 – ДВИЖЕЧКА ДЕБАТА

СЕСИЈА 6 - ПРОДУКЦИЈА НА ГРАЃАНСКИ МЕДИУМ (РАДИО, СПИСАНИЕ, ВИДЕО)

TEST RESSOURCES
План “клуч на рака“

Образовен лист

Test ressources

TEST RESSOURCES
План “клуч на рака“

Образовен лист

Test ressources

TEST RESSOURCES
План “клуч на рака“

Образовен лист

Test ressources

TEST RESSOURCES
План “клуч на рака“

Образовен лист

Test ressources

ЛИСТОВИ ПРИЛОЗИ

ЛИСТОВИ ПРИЛОЗИ