Dodatni resursi
TALMIL

Dodatni resursi

Pored sadržaja koje nudi platforma TALMIL, predavači zainteresovani za medijsku pismenost će na ovoj stranici pronaći najbolje nastavne sadržaje na engleskom jeziku i regionalnim jezicima o tome kako naučiti mlade da se odgovorno i prosvetljeno snalaze u svetu medija.

 

NA ENGLESKOM

U ovih 5 edukativnih alata nalaze se vodiči kroz nastavu, onlajn nastavni programi, korisni video zapisi i linkovi.

 

1- Onlajn MOOC UNESKA „medijska pismenost i interkulturni dijalog“

Besplatni MOOC „medijska pismenost i interkulturni dijalog“ je osmišljen u saradnji UNESKA i Univerziteta Atabaska. Kroz 10 modula, priprema predavače za obuku o osnovnim pojmovima medijske pismenosti:

– Vladanje medijima i informacijom;

– Interkulturni dijalog;

– Sloboda izražavanja;

– Višestruka uloga medija u savremenom svetu;

– Rodne i stereotipne predstave u medijima;

– Mediji: izazovi i mogućnosti za mlade;

– Upotreba digitalnih alata u građanske svrhe;

medijska pismenost i interkulturni dijalog

 

 

 

2 – Nastavni vodič UNESKA – Program obuke za predavače

Ovaj nastavni vodič daje kompletan program obuke za predavače u domenu medijske pismenosti. Nastoji da dopre do miliona mladih dajući im mogućnost da usvoje ključne veštine MIP-a koje su neophodne za razvoj građanstva. Publikacija se sastoji iz dva dela. U prvom delu je dat opšti okvir ciljeva i veština koje zahteva MIP. Drugi deo sadrži detaljne i konkretne module uz pomoć kojih se sa mladima mogu obraditi osnovni pojmovi medijske pismenosti.

Program obuke za predavače

 

 

3 – Platforma UNAOC-a za predavače – Resursi za MIP

Ovaj vebsajt predvačima pruža module lekcija i praktičnih vežbi na temu medijske pismenosti, koji se mogu prilagoditi različitim jezicima i lokalnom kontekstu u različitim zemljama. Cilj platforme u konačnici je da dopre do što više građana u celom svetu kako bi dala konkretnu dimenziju članu 19 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima u kome stoji da „Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obaveštenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.“

Resursi za MIP

 

 

4 – Platforma “E-Media Education Lab”

Platforma „E-Media Education Lab“ namenjena predavačima medijske pismenosti omogućava primenu inovativnih nastavnih strategija. Ovaj vebsajt nudi 10 tematski razvrstanih scenarija nastave MIP-a, koji se mogu direktno pohraniti ili prilagoditi od strane predavača u zavisnosti od specifičnosti njegovog nastavnog programa. Zahvaljujući ovoj platformi, kojoj je doprinelo više od 350 stručnjaka za MIP, svaki predavač može da osmisli svoj nastavni program.

E-media Education Lab

 

 

5 – 10 nastavnih resursa za razvoj medijske pismenosti

Na ovom vebsajtu predstavljeno je 10 organizacija koje nude besplatan onlajn pristup savetima, video zapisima, nastavnim programima i planovima u domenu medijske i informacione pismenosti.

10 nastavnih resursa za razvoj medijske pismenosti

U REGIJI

ALBANIJA

 

1 – „Školski priručnik iz medijske pismenosti“

Objavljen 2011. od strane Instituta za medije, u saradnji sa OFSA (Open Fondation Society Albania), ovaj udžbenik služi obučavanju studenata o medijima i njihovom korišćenju.

Institut za medije je najvažnija organizacija za obuku novinara i medijsku pismenost u Albaniji.

Školski priručnik iz medijske pismenosti

 

 

2 – UNESKO-va publikacija „Medijska i informaciona pismenost: osnažavanje ljudskih prava, borba protiv radikalizacije i ekstremizma“

Prededena na albanski od strane Instituta za medije, ova publikacija je relevantan referentni dokument koji može da posluži za pokretanje rasprave i nudi široke mogućnosti akterima koji žele da primene MIP kao alat za borbu protiv nasilnog ekstremizma.

Institut za medije je najvažnija organizacija za obuku novinara i medijsku pismenost u Albaniji.

Medijska i informaciona pismenost: osnažavanje ljudskih prava, borba protiv radikalizacije i ekstremizma

 

 

3 – „Priručnik za školsku obuku na temu medija“

Objavljen na albanskom od strane IDMC-a, ovaj priručnik ima za cilj da obuče mlade da odaberu sredstva informisanja, razlikuju sadržaje, razumeju kontekst i prepoznaju dezinformacije i lažne vesti kada ih vide.

Institut za demokratiju, medije i kulturu (IDMC) je nezavisna, neprofitna i nevladina organizacija sa sedištem u Tirani, koja podstiče i podržava projekte sa interdisciplinarnim pristupom učenju, razumevanju i promociji razvoja demokratskih vrednosti, kao i uloge i uticaja medija i kulture u zemlji i inostranstvu.

Priručnik za školsku obuku na temu medija

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

 

4 – „Priručnik za novinare iz oblasti medijske i informacione pismenosti

Objavljen od strane Mediacentra Sarajevo, priručnik se obraća novinarima koji žele da prenesu svoja znanja i iskustva u oblasti medijske i informacione pismenosti školarcima i mladima. Naglasak je stavljen na metode predavanja i učenja koje zahtevaju aktivno učešće učenika kako bi mogli da nauče kroz iskustvo, igre uloga i izlaganja novinara. Ideje za praktične vežbe sa učenicima predstavljene u priručniku mogu se lako prilagoditi osnovnoškolcima i srednjoškolcima.

Mediacentar Sarajevo je organizacija koja podržava profesionalno i nezavisno novinarstvo u Bosni i Hercegovini kroz obuke, publikacije, istraživanja o medijima, audiovizuelnu produkciju i organizaciju različitih kulturnih događaja.

Ovaj priručnik kreiran je u okviru regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije“, koji je finansirala Evropska unija, usmerenom ka unapređenju medijske i informacione pismenosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Izrađen je zajedničkim naporom više lokalnih organizacija, članica mreže SEENPM (Mreža za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope) i dostupan na više regionalnih jezika.

Priručnik za novinare iz oblasti medijske i informacione pismenosti

 

 

SEVERNA MAKEDONIJA

 

5 – Priručnik za trenere

Objavljen od strane Makedonskog instituta za medije, ovaj priručnik ima za cilj da pomogne budućim predavačima medijske i informacione pismenosti da na jednostavan i zanimljiv način pripreme svoje edukativne programe. Namenjen je predstavnicima NVO, predavačima koji žele da promovišu MIP u školama i novinarima. Svaki modul sadrži spisak nastavnih vežbi i sredstava koji se mogu iskoristiti, a većina vežbi može se prilagoditi različitim ciljnim grupama.

Makedonski institut za medije (MIM) je nevladina, apolitična i neprotifna organizacija koja nastoji da pruži besplatan i lak pristup medijskoj literaturi, ažuriranim resursima za stručni razvoj i obrazovanje u medijskom sektoru.

Ovaj priručnik kreiran je u okviru regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije“, koji je finansirala Evropska unija, usmerenom ka unapređenju medijske i informacione pismenosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Izrađen je zajedničkim naporom više lokalnih organizacija, članica mreže SEENPM (Mreža za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope) i dostupan na više regionalnih jezika.

Priručnik za trenere

 

 

SRBIJA

 

6 – „Osnove medijske pismenosti: priručnik za novinare

Izrađena u okviru projekta „Kampanja za medijsku pismenost“, ova publikacija ima za cilj da podstakne kritički prijem medijskih sadržaja, sposobnost razlikovanja između informacije i zabave, profesionalnog i neprofesionalnog novinarstva u Srbiji.

Godine 2013, Medijska koalicija (koju čine Nezavisno udruženje novinara Srbije – NUNS, Udruženje novinara Srbije – UNS, Nezavisno društvo novinara Vojvodine – NDNV, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija – ANEM i Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“) pokrenula je projekat „Kampanja za medijsku pismenost“ sa ciljem da oceni percepciju medija i stepen razumevanja uloge medija i medijske kulture među mladima i starijim osobama u Srbiji te da kroz niz aktivnosti doprinese razvoju analitičkog pristupa medijskom sadržaju.

Osnove medijske pismenosti: priručnik za novinare