MODULI 1 - UNIVERSI MEDIATIK

SEANCA 2 – MEDIA E RE

Vlerësim

SEANCA 2 – MEDIA E RE

AFTËSITË QË DUHET FITUAR

 

 • Dalloj median tradicionale nga media e re

 • Kuptoj se si mediat sociale e shndërrojnë peizazhin e mediave

 • Kuptoj rreziqet dhe mundësitë e "gazetarisë qytetare" dhe të përdorimit të internetit nga të rinjtë

 • Jam i vetëdijshëm për ndikimin e algoritmeve në mënyrën sesi lundrojmë në internet

 • Kuptoj se si funksionojnë "flluskat e filtrimit" dhe kam përvetësuar metoda të lundrimit për t'iu ikur atyre

 



PYETËSORI PËR VLERËSIMIN E PJESËMARRËSVE

 

P1 : Në mesin e mediave tradicionale, gjejmë:

 • A : Facebook, Instagram, Tiktok
 • B : Televizioni
 • C : Twitter
 • D : Radioja

 

P2 : Rrjetet sociale dallojnë nga media tradicionale për nga:

 • A : Logjika e bashkëpunimit që i pëcakton ato
 • B : Serioziteti dhe profesionalizmi i përdoruesve të saj
 • C : Natyra interaktive e funksionimit të saj
 • D : Aftësia e tyre për të shpërndarë informacion cilësor te sa më shumë njerëz

 

P3 : Nocioni i “gazetarisë qytetare ” lidhet me:

 • A: Një praktikë që e shndërron çdo përdorues të mediave sociale në një prodhues të mundshëm lajmesh.
 • B : Përgjegjësinë e treguar nga përdoruesit e rrjeteve sociale në të gjitha rrethanat
 • C : Rëndësinë e trajnimit të gazetarëve me konceptet e lirisë së shprehjes dhe lirisë së shtypit
 • D : Trajnimin gazetaresk që ofrohet për çdo përdorues të rrjeteve sociale

 

P4 : Gjigandët e internetit përdorin algoritme për të:

 • A : propozuar përmbajtjen që i përshtatet më së miri secilit përdorues
 • B : numëruar klikimet, pëlqimet dhe blerjet e bëra nga përdoruesit
 • C : verifikuar informatat që qarkullojnë në rrjetet sociale
 • D : ndikuar në sjelljen e përdoruesit për qëllime komerciale

 

P5 : Shprehja: Një përdorues është në një "flluskë të filtrimit" do të thotë:

 • A : Ai mund të përdorë në një numër të madh filtrash për të përmirësuar fotot dhe videot e tij
 • B : Ai konsulton vetëm faqe që përmbajnë "fake news"
 • C : Ai ka akses në vetëm një lloj informacioni për shkak të algoritmeve të vendosura nga gjigandët e internetit
 • D : Ai kalon shumë kohë në internet

 

P6 : Fillimisht, premtimi i internetit ka qenë:

 • A : t’u ofrojë përdoruesve akses në përmbajtje të personalizuara
 • B : ta favorizojë emancipimin dhe lirinë e përdoruesve të tij
 • C : t’u mundësojë përdoruesve të internetit të kenë akses në produktet e reja të konsumit përmes reklamave
 • D : t’i izolojë përdoruesit dhe ta testojë mendimin e tyre kritik

 

PËRGJIGJET E PYETËSORIT

 • P1 : B, D
 • P2 : A, C
 • P3 : D
 • P4 : A
 • P5 : C
 • P6 : B