МОДУЛ 3 - ГРАЃАНСКАТА МОЌ НА МЕДИУМИТЕ

СЕСИЈА 5 – ОНЛАЈН ГРАЃАНСТВО

Практични активности

АКТИВНОСТ 1 – Безжичниот телефон (расипан телефон)

Времетраење : 0.5 часови
Опрема :

Компјутер или таблет, интернет конекција, листови за пишување, молив, табла

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА АКТИВНОСТА

 

“Безжичен телефон“ ((расипан телефон) е активност во која учесниците се доведуваат да играат и заедно да бидат сведоци на изобличувања што може да претрпат говор или настан преку пренос и емитување, на социјалните мрежи како и во секојдневниот живот. Оваа вежба овозможува да се реши прашањето за изобличување на коментарите што кружат на интернет и да се објаснат овие нарушувања и последиците што може да ги имаат, особено ако овие коментари се насочени директно кон луѓе или заедница.

 

Во прво време, една личност измислува приказна, ја шепоти во увото на својот сосед, кој го прави истото, и така натаму, сè додека сите учесници не ја слушнат и формулираат својата верзија на приказната.

 

За време на дебатата на крајот од вежбата, супервизорите можат да го решат ова прашање на толкување и субјективна пристрасност во ширењето на информациите.

 

Варијација на вежбата:

- Можно е да се даде фотографија, слика или кратко видео на првиот учесник, така што тој ќе му каже на својот сосед што ќе види, без тој да ја види сликата самиот, а потоа усно да ја пренесе информацијата до следниот учесник и така натаму. На крајот од вежбата ќе и ја откриеме на групата почетната слика и ќе ги набљудуваме промените што ги претрпи.

 

 

ОДВИВАЊЕ НА АКТИВНОСТА

 

  1. Подготвување за активноста: Супервизорите прво мора да подготват една или повеќе приказни за расипаниот телефон или да најдат слики што илустрираат акција или настан, за да има што повеќе информации да се земат предвид. Комплексноста на приказната или сликата ќе ја разликуваат тежината на вежбата.
  2. Поставување на играта: Супервизорите даваат упатства и ја соопштуваат својата верзија на приказната на првото лице или му ја покажуваат избраната слика.

  3. Постапка: Во прво време, учесниците седат и формираат голем круг. Првото лице ја шепоти својата приказна (или ја опишува сликата) на увото на лицето што седи десно од него. Вториот ја шепоти својата верзија во увото на лицето што седи до него сè додека сите не ја слушнат приказната. Последната личност го повторува на глас она што го слушнал. Значи, групата ја споредува оваа верзија со онаа што ја раскажал првиот што ја започна приказната забележувајќи ги разликите.

  4. Колективно одговарање / колективна дебата преку одговори на прашањата (напишани на табла): како се промени приказната кога е раскажана неколку пати? Што влијае на начинот на кој ги слушаме и толкуваме информациите? Какво влијание имаат нашите искуства и интереси врз нашите гледишта? Дали на моменти луѓето слушаат неколку различни толкувања за истата приказна и почнуваат да се прашуваат која верзија е поточна? Ако секој гледа и слуша барем малку поинаку, од каде ќе се знае дали приказната е точна? Како се чувствувате во врска со промените во приказната? Споредете како се чувствува лицето што ја започнало приказната со остатокот од групата. Што ако ова е лична приказна а значењето на приказната е променето? Дали сте подготвени да ја споделите приказната за оваа активност на интернет?